Aktualności

!!!UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego wyznaczono  strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) ) w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki.

W związku z powyższym , na terenach tych obowiązują zakazy i nakazy wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIU NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego zmienionego ROZPORZĄDZENIEM NR 12 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.
Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać
zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się
choćby jedno ognisko grypy w gospodarstwie, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale  również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Potencjał zoonotyczny (tzn. stopień zagrożenia dla człowieka) obecnie rozprzestrzeniającego się genotypu wirusa wywołującego grypę ptaków określono jako niski.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze
środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki, gęsi, a w ostatnim czasie mewy śmieszki. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych
albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne aby użytkowanie tych
miejsc odbywało się w tym samym czasie, gdyż wirus może przeżyć w wodzie i innym
wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Wyznaczenie strefy objętej zakażeniem na terenie miasta Wałbrzycha praz powiatu wałbrzyskiego ma na celu podniesienie poziomu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób oraz jego zabezpieczenie przed zagrożeniem spowodowanym stwierdzonym wystąpieniem wirusa w środowisku naturalnym.

-Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 9

-Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 12

-ZALECENIA DLA HODOWCÓW.

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniu 20 kwietnia (czwartek)

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w tygodniu przed świętami wielkanocnymi badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniu 6 kwietnia (czwartek)

Szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu  informuje, że w siedzibie Inspektoratu  Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34 dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie  zakończone wydaniem zaświadczenia ( które uprawnia do uboju na użytek własny).

Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, która należy uiścić wpłacając na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Millennium  S.A. Nr rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 lutego 2023 r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-70.

Uzupełnienie danych podmiotów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o obowiązku złożenia oświadczenia zawierającego aktualne dane, tj.:

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa,
    z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada.

Dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed 23/06/2022

Podmioty zobowiązane są złożyć oświadczenie do dnia 11 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych lub przesłać pocztą na ww. adres.

Osoba do kontaktu: lek.wet. Sylwia Prokop – tel.: 602 739 136

Obowiązek wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniach 21.12.2022 oraz 30.12.2021 o godzinie 11:00