RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwo prawach z tym związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wałbrzychu jako kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu.

Z Administratorem można kontaktować się:

 • listownie: ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych,
 • telefonicznie: 74 848 11 70, 74 842 69 21,
 • przez pocztę elektroniczną: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie:           
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIWWalbrzych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Jan Kołomański.

Z inspektorem można kontaktować się: 

 • listownie – na adres Inspektoratu,
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Inspektoratu,
 • przez pocztę elektroniczną: iod@piw.walbrzych.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • zawarciem lub realizacją umów – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,
 • udzieloną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Powiatowy Lekarz Weterynarii Państwa wniosek przekazał,
 • osoby, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne osoby lub podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz przetwarzające dane osobowe na podstawie umów i porozumień.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie, przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

Prawa osób których dane dotyczą

Posiadają Państwo:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach i z ograniczeniami przewidzianymi przepisami obowiązującego prawa,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania) w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie tylko Państwa zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub warunek zawarcia umowy.

Niepodanie danych w sytuacji, gdy jest ono obowiązkowe, będzie skutkować brakiem realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego lub możliwości zawarcia/realizacji umowy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, umową lub warunkiem zawarcia umowy zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.