RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Bogusława Czerskiego.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@piw.walbrzych.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Dz.U. z 2017 r., poz. 242, 471, Dz.U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm., Dz.U. z 2004 nr 91, poz. 872, art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.