Strona Główna

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii.
Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego, a w szczególności:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
 2. badania kontrolne zwierząt;
 3. monitorowanie zakażeń zwierząt oraz związanych z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 4. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 5. przeprowadzanie:
  a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
  b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
  c) kontroli w zakresie przestrzegania wymogów w ramach systemów kontroli dla realizacji wsparcia bezpośredniego dla rolników;
  d) kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej;
 6. sprawowanie nadzoru nad:
  a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
  d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
  f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  j) utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
 7. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 8. prowadzenie wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji.;
 9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.