ASF w powiecie

W związku z potwierdzeniem w dniu 24 października 2023 r.  obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF) ma terenie powiatu wałbrzyskiego w miejscowości Dziećmorowice, gmina Walim,  na obszarze objętym ograniczeniami II (strefa różowa) u odstrzelonego dzika,  Inspekcja Weterynaryjna  przypomina  o zasadach bioasekuracji myśliwych w czasie polowań określonych w:


1. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji,   jakie  powinny  być  przestrzegane   podczas  polowania  lub  odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. 2020 poz. 160);

2. Załączniku do Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (D. U. 2023 poz. 517).

Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

–  oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

–  odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

Podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

– zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

–  transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

– dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

– przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników,
 w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

– przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

Ponadto Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami II jest niewypatroszony, w całości, niezwłocznie dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu przetrzymywania tusz  nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Patroszenie odstrzelonych dzików w strefie II może zostać przeprowadzone jedynie na terenie punktu przetrzymywania tusz na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony, a po wykonaniu tych czynności należy przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików.

Jednocześnie prosi się o zwracanie uwagi na zwiększoną upadkowość dzików na terenach użytkowanych przez koła łowieckie i w razie jej stwierdzenia, o informowanie o tym fakcie Inspekcji Weterynaryjnej.

ASF

Ulotka ASF

Aktualne informacje o sytuacji Afrykańskiego pomoru Świń w naszym regionie:

https://wroc.wiw.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=149&Itemid=109