Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniu 20 kwietnia (czwartek)

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w tygodniu przed świętami wielkanocnymi badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniu 6 kwietnia (czwartek)

Szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu  informuje, że w siedzibie Inspektoratu  Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34 dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie  zakończone wydaniem zaświadczenia ( które uprawnia do uboju na użytek własny).

Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, która należy uiścić wpłacając na konto na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Millennium  S.A. Nr rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 lutego 2023 r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-70.

Uzupełnienie danych podmiotów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o obowiązku złożenia oświadczenia zawierającego aktualne dane, tj.:

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa,
    z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada.

Dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed 23/06/2022

Podmioty zobowiązane są złożyć oświadczenie do dnia 11 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych lub przesłać pocztą na ww. adres.

Osoba do kontaktu: lek.wet. Sylwia Prokop – tel.: 602 739 136

Obowiązek wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Termin badania mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w przyszłym tygodniu badanie mięsa na obecność włośni będzie wykonywane w tutejszej pracowni wytrawiania w dniach 21.12.2022 oraz 30.12.2021 o godzinie 11:00

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2021 poz. 306 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do :

wykonania czynności urzędowych i realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii