Uzupełnienie danych podmiotów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o obowiązku złożenia oświadczenia zawierającego aktualne dane, tj.:

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa,
    z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada.

Dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed 23/06/2022

Podmioty zobowiązane są złożyć oświadczenie do dnia 11 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych lub przesłać pocztą na ww. adres.

Osoba do kontaktu: lek.wet. Sylwia Prokop – tel.: 602 739 136

Obowiązek wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw