Aktualności22.03.2021 UWAGA

Z powodów organizacyjnych Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałbrzychu w dniu 24 marca nie przeprowadzi badania prób pozyskanych od świń i dzików. W pozostałych tygodniach badanie odbywać się będzie w sposób normalny. Badanie próbek można zlecić w terenowych pracowniach diagnostyki włośni zlokalizowanych w sąsiednich powiatach.

Poniżej wykaz pracowni:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy – ul. Legnicka 12, 59-220, tel. 76 855 05 41 Legnica.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze - ul. Wrocławska 21, 59-400 Jawor, tel. 76 870 24 59 (badanie odbywa się w czwartek, próbę należy dostarczyć do środy)
3. Janiszewski Marek. Gabinet weterynaryjny dla psów i kotów – ul. Łukasińskiego 14A, 58-100 Świdnica, tel. 74 853 10 17.

Przed dostarczeniem próby do badania, konieczny jest kontakt telefoniczny z wybraną jednostką.
W kolejnych terminach badania odbędą się zgodnie z planem.


30.12.2020 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Przemieszczanie zwierząt po BREXIT

Główny Lekarz Weterynarii publikuje informacje o przemieszczaniu zwierząt z UE do Wielkiej Brytanii po 01.01.2021

Pod adresem: Scan informacji (otwiera się w nowej zakładce)


14.12.2020 Nieodpłatne przekazanie zbędnego składnika majątku

INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU ZBĘDNYCH, ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO/PRAWA NA DOBRACH MATERIALNYCH INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WAŁBRZYCHU

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2004) Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych, informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

1. Samochód Skoda Roomster, DB56670, rok produkcji 2007, benzyna, pojemność 1598 cm3, przebieg 90 048 km. Pojazd sprawny technicznie, posiada ważne badanie techniczne do 13.11.2021 oraz ubezpieczenie komunikacyjne do 26.11.2021. Dodatkowe informacje: komplet kół zimowych na felgach stalowych.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 18.12.2020 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu na adres:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione §38 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2019, poz. 2004)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. administracyjnych: Małgorzata Kubik Telefon: 74 848 11 70 w godz. 8.00-14.00.

11.12.2020 Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu, w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz.U. 2018 poz. 1557 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia, dla 1 lekarza weterynarii potrzebnego do wykonania czynności urzędowych:

I.Rodzaj i zakresczynności:
Czynności wykonywane - w ramach wyznaczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie - przez lekarzy weterynarii:
a) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
b) pobieranie próbek do badań,

na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha

II. Termin realizacji: 01 stycznia 2021r.- 31 grudnia 2021r. Szczegółowy zakres, termin i miejsce wykonywania czynności zostaną określone w umowach na ich wykonanie.

III. Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe weterynaryjne,
• znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
• posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2004.89.860 ze zm.),

IV. Wymagane dokumenty:
- Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z wyszczególnionymi w nim dokumentami;


Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 28 grudnia 2020r. osobiście w siedzibie urzędu, e-mailowo na adres: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Wałbrzychu, ul. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych (liczy się data wpływu dokumentów do urzędu). Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu pod numerem telefonu 74 848 11 70.
Dokumenty zostaną rozpatrzone komisyjnie. O wynikach naboru wybrana osoba zostanie powiadomiona telefonicznie.

Scan ogłoszenia (otwiera się w nowej zakładce)
Załącznik (otwiera się w nowej zakładce)


10.12.2020 KOMUNIKAT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków .

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.
Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

23.11.2020 UWAGA

Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałbrzychu wznawia przyjmowanie prób pozyskanych od świń i dzików. .

Ponownie zapraszamy na badania mięsa świń i dzików pod kątem występowania larw włośni

Badania wykonywane są w każdą środę po godzinie 11:00

04.11.2020 UWAGA

Z powodu absencji chorobowej Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałbrzychu od dnia 04 listopada, aż do odwołania wstrzymuje przyjmowanie prób pozyskanych od świń i dzików. Badanie próbek odbywa się w terenowych pracowniach diagnostyki włośni zlokalizowanych w sąsiednich powiatach.

Poniżej wykaz pracowni:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy – ul. Legnicka 12, 59-220, tel. 76 855 05 41 Legnica (możliwość pozostawienia prób w Powiatowym Inspektoracie w Wałbrzychu)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze - ul. Wrocławska 21, 59-400 Jawor, tel. 76 870 24 59 (badanie odbywa się w czwartek, próbę należy dostarczyć do środy)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy – ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 30 84.

Przed dostarczeniem próby do badania, konieczny jest kontakt telefoniczny z wybraną jednostką.

27.10.2020 Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAi)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Alert dotyczący ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu pod linkiem:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks (otwiera się w nowej zakładce)
Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem :
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ryzyku-wystapienia-w-Polsce-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-w-sezonie-jesienno-zimowym-20202021/idn:1484 (otwiera się w nowej zakładce)

20.10.2020 Koniec okresu przejściowego - BREXIT

Nawiązując do pisma nr GIWue.071.37.2020 UK z dnia 30 stycznia br. uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2021 r. kończy się okres przejściowy w relacjach pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią ustanowiony na mocy Umowy Wyjścia. Po upływie okresu przejściowego będą obowiązywać nowe zasady przy eksporcie i imporcie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także w przypadku podróży ze zwierzętami towarzyszącymi.

Informacje dotyczące nowych reguł obowiązujących przy wymianie handlowej pomiędzy UE i UK zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:
www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje (otwiera się w nowej zakładce)
Materiał został przygotowany na podstawie informacji opublikowanych przez rząd brytyjski, dostępnych pod linkiem:
www.gov.uk (otwiera się w nowej zakładce)
oraz Komisję Europejską, dostępnych pod linkiem:
ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership... (otwiera się w nowej zakładce)

Dodatkowo przesyłam Państwu w załączeniu przewodnik (w języku angielskim) opracowany przez stronę brytyjską oraz dostępny pod linkiem:
www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model (otwiera się w nowej zakładce)

12.08.2020 Koronawirus

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wytyczne GIS opracowane wspólnie z innymi Ministerstwami

Wytyczne dotyczące branży spożywczej na wypadek wystąpienia/podejrzenia COVID-19 w zakładzie (ostatnie zmiany - 12 sierpnia 2020 r.)
Pełna treść komunikatu (otwiera się w nowej zakładce)

03.07.2020 Poradniki do prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie oraz prowadzenia tzw. „rzeźni rolniczej”

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020:

Ubój na użytek własny


WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

Prowadzenie "rzeźni rolniczej"

17.03.2020 Komunikat PLW w sprawie zmian w funkcjonowaniu biura

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 wprowadzone zostały czasowe zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu:


Pełna treść komunikatu (otwiera się w nowej zakładce)

11.01.2020 PTASIA GRYPA AKTUALNA SYTUACJA

W temacie ptasiej grypy polecamy zapoznać się z załącznikami:


PIW Puławy (otwiera się w nowej zakładce)

GIW(otwiera się w nowej zakładce)

11.12.2019 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Infomacja


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wałbrzychu ustala się:

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy,
14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy

04.12.2019 ASF W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Główny Lekarz Weterynarii udostępnia aktualną mapę obszarów objętych różnymi restrykcjami


obszar zagrożenia (kolor niebieski),
obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony),
obszar ochronny (kolor żółty),
obszar Wamta (kolor wrzosowy).

Mapa: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ (otwiera się w nowej zakładce)

Gminy w naszym powiecie objęte strefą WAMTA:

Mapa strefy Wamta naszego powiatu

18.11.2019 ASF w Lubuskim

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w dniu 14 listopada 2019r., na podstawie badań otrzymanych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, potwierdzono wystąpienie pi
Dodatni wynik badania w kierunku ASF uzyskano w próbkach pobranych od samicy dzika zabitej w wypadku komunikacyjnym, znalezionej 4 listopada 2019r. w pobliżu drogi nr 325 łączącej miejscowości Sława i Nowa Sól.
Miejsce znalezienie zwłok dzika zlokalizowane jest poza obszarami objętymi regionalizacją w związku z występowaniem ASF, wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającą decyzję wykonawczą 2014/178/UE.
Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Dokument do wydruku : Tutaj .docx (13kB)

18.11.2019 Postępowanie ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich na temat „ Postępowanie ze zwierzętami przy ich uboju z konieczności" ,
które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu przy ulicy Wysockiego 34.


Termin: 16 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniu pod numerem telefonu 74 84-811-70 lub pod adresem e-mail: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl

13.11.2019 Informacja o wynikach naboru

na stanowisko: Starszy rzemieslnik


Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

07.10.2019 Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Starszy rzemieslnik


Pełna treść ogłoszenia do pobrania : Tutaj (332kB)

27.08.2019 Ubój z konieczności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu publikuje ulotkę i formularze związane z ubojem z konieczności.


Ulotka: ULOTKA PDF (140kB)
Oświadczenie weterynaryjne: Oświadczenie weterynaryjne DOCX (18kB)
Oświadczenie przedsiębiorcy : Ođwiadczenie przedsiebiorcy DOCX (15kB)18.07.2019 Informacja o zakończeniu naboru

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o zakończeniu postępowania naboru na stanowisko referent do spraw administracyjnych


Informacja do pobrania: TUTAJ02.07.2019 Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu publikuje ulotkę z informacjami dla osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi


Ulotka do pobrania: TUTAJ12.06.2019 NABÓR

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw administracyjnych w Zespole do spraw administracyjnych:


Ogłoszenie zostało opublikowane w naszym Biuletynie Informacji Publicznej : TUTAJ
oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów : TUTAJ04.03.2019 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu udostępnia do ogólnego stosowania następujące wzory formularzy:
1. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
2. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnika), który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Do pobrania : Oświadczenie weterynaryjne
Do pobrania : Oświadczenie przedsiębiorcy15.12.2018 Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : Ulotka
06.12.2018 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w siedzibie Inspektoratu dnia 11 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie zakończone wydaniem zaświadczenia (uprawnia do uboju na użytek własny)


Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić wpłacając na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 07 stycznia 2019r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-7022.11.2018 SZKOLENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że w siedzibie Inspektoratu dnia 5 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie zakończone wydaniem zaświadczenia (uprawnia do uboju na użytek własny)


Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić wpłacając na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 w tytule podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30 listopada 2018r. na telefon stacjonarny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu tj. (74) 848-11-7009.11.2018 WAŻNE!!! HODOWCO, PRODUCENCIE BYDŁA.

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII


w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła ( IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła.
Do pobrania : Ulotka14.03.2018 ASF

Ulotki

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 9 lutego 2018 roku ( Dz. U. z 2018.poz.360) zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną, które położone są poza obszarami objętymi restrykcjami , muszą bezwzględnie przestrzegać wymagań ustanowionych w tym rozporządzeniu. W załączeniu wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie oraz zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń.
Do pobrania : Ulotka
Do pobrania : Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń05.01.2017 Zasady stosowania antybiotyków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu publikuje ulotkę DLW dotyczącą zasad stosowania antybiotyków

Do pobrania : T U T A J12.12.2017 Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu puiblikuje ulotkę dotyczącą postepowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

Pełna treść znajduje się tutaj: T U T A J . !!!24.11.2017 > Wyniki naboru na stanowisko referenta

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o wynikach naboru.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: T U T A J . !!!12.11.2017 Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o prowadzonym naborze na stanowisko referent do spraw: administracyjnych w Zespole do spraw administracyjnych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: T U T A J . !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu zaprasza na szkolenia dla producentów rolnych organizowane wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.Tematy szkoleń:
1. Ubój z konieczności,
2. Rolniczy handel detaliczny,
3. Aktualna sytuacja w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń w Polsce,
4. Warunki weterynaryjne oraz dobrostanowe, jakie muszą spełniać gospodarstwa utrzymujące zwierzęta hodowlane,
5. Warunki, jakie muszą spełniać gospodarstwa, aby uzyskać urzędową wolność od chorób zakaźnych zwierząt.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
30 października 2017r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Boguszowie-Gorcach
31 października 2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSIR w Mieroszowie11.08.2017 INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności
Do pobrania: T U T A J . !!!
12.07.2017 WAŻNE !!!

Informacja PLW w Wałbrzychu o zagrożeniu wystąpienia ASF u świń i dzików.

Do pobrania ulotka: T U T A J . !!!
27.06.2017 NOWE !!!

Komunikat GLW w sprawie przemieszczania się zwierząt towarzyszących :

Do pobrania: T U T A J .06.04.2017
Uwaga Zmiana :
Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.
Rozporządzenie do pobrania tutaj .


Informacja ze strony MRiRW dotycząca sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności do pobrania T U T A J .UWAGA !!! Szkolenie dla rolników i hodowców drobiu.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że szkolenie dla rolników w temacie rolniczego handlu detalicznego oraz dla hodowców drobiu dotyczące właściwych warunki utrzymania zwierząt w kontekście aktualnych problemów związanych z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu wałbrzyskiego odbędzie się :

23.02.2017- Stare Bogaczowice – Urząd Gminy , świetlica – godz. 10.00
01.03.2017- Głuszyca - Urząd Miasta - godz. 11.00
03.03.2017- Witków Śl. - świetlica wiejska - godz. 11.00
06.03.2017- Boguszów Gorce - Urząd Miasta - godz. 10.00
07.03.2017- Zagórze Śląskie – Remiza - godz. 11.00
09.03.2017- Mieroszów – Urząd Miasta - godz. 11.00UWAGA! Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy mogą podejmować sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego.


Ulotka : T U T A J .

Szczegóły odnośnie rejestracji działalności nadzorowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawę” (karta usługi nr BŻ-9)
WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


Do pobrania : T U T A J .
WYTYCZNE GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Główny Lekarz Weterynarii przesyła WYTYCZNE DLA MYŚLIWYCH DOTYCZĄCE POSĘPOWANIA PODCZAS POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE .ROZPORZĄDZENE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo: POBIERZ tutaj.KOMUNIKAT GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W związku z wejściem ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zgłaszanymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii watpliwościami dotyczącymi zmiany przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji swiń, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniającą obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w powyższym zakresie ... PEŁNA INFORMACJA .KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁBRZYCHU

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu apeluje ... POBIERZ CAŁY KOMUNIKAT .
Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz-403-403/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N5 zarówno u drobiu, jak i ptaków dzikich, przekazujemy Państwu ULOTKĘ INFORMACYJNĄ dotyczącą ww. jednostki chorobowej.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.W związku z aktualną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce Główny Lekarz Weterynarii uruchomił na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny.

Formularz ten dostępny jest pod adresem https://interwencja.wetgiw.gov.pl i przeznaczony jest dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Za jego pomocą można – zachowując pełną anonimowość – zgłosić swoje obserwacje, które następnie zostaną przekazane za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii do właściwego powiatowego lekarza.
Komunikat i apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia ASF w gminie Sokoły

Pod poniższymi adresami znajdują się komunikaty GLW .

- Tutaj znajduje się apel

- Tutaj znajduje się komunikat


Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich do UE (ulotka informacyjna dla podróżnych)

W związku z sezonem urlopowym i wzmożonym ruchem międzynarodowym publikujemy dla Państwa ulotkę dotyczącą zasad przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym, z krajów trzecich do krajów Unii Europejskiej.

- Tutaj znajduje się dokumentZgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


publikujemy dla Państwa Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Tutaj znajduje się dokument