RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia o naborze

12.06.2019

Miejsce wykonywania pracy: WAŁBRZYCH


Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 34
58-304 Wałbrzych
tel.(74)84-811-70


WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu (parter). Praca przy monitorze ekranowym ponad 4 godziny dziennie. Obsługa kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.
 • Występują bariery architektoniczne: brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie pism, wniosków, i dokumentów oraz ich rejestracja i rozdział zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi przyjętymi w jednostce
 • obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz obsługa łączy telefonicznych
 • prowadzenie wstępnej obsługi interesantów,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie delegacji i prowadzenie ewidencji delegacji i wyjść służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych, nie objętych ustawą, w tym sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia , szacowanie wartości zamówień , sporządzenie wniosków w tym zakresie
 • prowadzenie rejestrów wydanych decyzji , postanowień i zaświadczeń
 • prowadzenie archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji i współpraca z Archiwum Państwowym w tym zakresie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenia pracy w administracji
 • znajomość przepisów z zakresu czynności kancelaryjnych i archiwizacji
 • znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej,
 • znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów BHP
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26.06.2019
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 34
58-304 Wałbrzych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu ul. Wysockiego 34 58-304 Wałbrzych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.walbrzych.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do innych odbiorców
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci
zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 748481170 p. Małgorzata Kubik - w godzinach 8.00-14.00 .
Inspektorat po zakończeniu naboru nie odsyła złożonych dokumentów, które w przypadku potrzeby można odebrać w siedzibie inspektoratu w terminie 31 dni po ukazaniu się ogłoszenia o zakończeniu naboru.

Opublikował: Jan Kołomański
Publikacja dnia: 12.06.2019

Dokument oglądany razy: 877
« inne aktualności