Pliki do pobrania :


- WYKAZ KART USŁUG

Wykaz kart usług
Lp Numer karty Tytuł karty Załączniki
1. BŻ-1 Zlecenie badania mięsa świni lub dzika na obecność włośni BŻ-1/zał. 1
2. BŻ-2 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny BŻ-2/zał. 1
BŻ-2/zał. 2
3. BŻ-3 Uzyskanie zatwierdzenia projektu technologicznego BŻ-3/zał. 1
4. BŻ-4 Uzyskanie zatwierdzenia podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego BŻ-4/zał. 1
5. BŻ-5 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – produkty pochodzenia zwierzęcego BŻ-5/zał. 1
6. BŻ-6 Pobór opłat za niektóre czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną BŻ-6/zał.1
BŻ-6/zał.2
7. BŻ-7 Uzyskanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego – produkcja mleka surowego w gospodarstwie BŻ-7/zał. 1
8. BŻ-8 Zlecenie badania stada drobiu przeznaczonego na rzeź w miejscu jego pochodzenia oraz wystawienie świadectwa zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni BŻ-8/zał. 1
9. BŻ-9 Proces rejestracji rolniczego handlu detalicznego BŻ-9/zał. 1
10. HP-1 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy HP-1/zał. 1
11. HP-2 Zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor paszowy HP-2/zał. 1
12. U-1 Uzyskanie zatwierdzenie podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny U-1/zał. 1
13. U-2 Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną – sektor utylizacyjny U-2/zał. 1
14. ZAK-1 Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej przy zmianie właściciela gospodarstwa ZAK-1/zał. 1
15. ZAK-2 Uzyskanie decyzji o statusie stada trzody chlewnej dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa lub gospodarstwa wznawiającego hodowlę świń ZAK-2/zał. 1
16. ZAK-3 Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła przy zmianie właściciela gospodarstwa i stada ZAK-3/zał. 1
17. ZAK-4 Uzyskanie decyzji o statusie stada bydła dla nowo zarejestrowanego gospodarstwa ZAK-4/zał. 1
18. ZAK-5 Wystawienie świadectwa zdrowia w systemie TRACES przy wysyłce zwierząt za granice Polski ZAK-5/zał. 1
ZAK-5/zał. 2
19. ZAK-6 Legalizacja paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego ( psy, koty i fretki ) ZAK-6/zał. 1
20. ZAK-7 Uzyskanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej hodowli ZAK-7/zał. 1
ZAK-7/zał. 2
21. ZAK-8 Zgłoszenie padnięcia zwierzęcia z gatunku bydło, owce lub kozy -----
22. ZAK-9 Wystawienie świadectwa zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy ZAK-9/zał. 1
ZAK-9/zał. 2
23. ZAK-10 Wystawienie świadectwa zdrowia dla pochodzących ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego - do rzeźni ZAK-10/zał. 1
ZAK-10/zał. 2
24. ZAK-11 Wystawienie zaświadczenia ZAK-11/zał. 1
25. ZAK-12 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych - Dotyczy działalności nadzorowanej dozwolonej po stwierdzeniu w drodze decyzji spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności ZAK-12/zał. 1
26. ZAK-13 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych - dotyczy działalności na zgłoszenie ZAK-13/zał. 1
27. ZAK-14 Wystawienie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie / spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt ZAK-14/zał. 1
28. ZAK-15 Wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia towarzyszącego (psy, koty, fretki) przy wyjeździe za granicę Unii Europejskiej ZAK-15/zał. 1
ZAK-15/zał. 2
ZAK-15/zał. 3
29. DZw-1 Uzyskanie licencji dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt -----
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 34, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Bogusława Czerskiego.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@piw.walbrzych.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Dz.U. z 2017 r., poz. 242, 471, Dz.U. z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z późn. zm., Dz.U. z 2004 nr 91, poz. 872, art. 6 ust. 1 lit. e RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub o graniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.